top of page
  • Foto van schrijverNiels Bouwmeester - Cargo Coaching

De afzender en zijn zekeringsvoorschrift

Steeds vaker zie ik een zogenoemd zekeringsprotocol, wat door een afzender zelf is opgesteld. Veelal een vrij summier document met wat kreten, die men her en der eens heeft gelezen. In dit summiere document "eist'' men wel bepaalde dingen, bijvoorbeeld een XL voertuig, spanbanden met een STF van 500daN, rongen etc.

Hierdoor maakt de afzender het dus erg lastig voor de transportonderneming, materiaal technisch gezien. Dit omdat een transportonderneming vaak voor meerdere opdrachtgevers werk uitvoert.


Een verlader kán eisen, maar wanneer de transporteur goed opgeleid personeel in zet, (er zit namelijk nogal wat kwaliteitsverschil in de trainingen lading zekeren) kan een transporteur dit snel weerleggen.


(Onderstaand een voorbeeld uit de EN12195-1:2010)

De te zekeren lading met de daaruit voortvloeiende zekeringskrachten blijven in getal evenveel met of zonder een XL voertuig, rongen of 500daN spanbanden. Wat ik hiermee duidelijk wil maken is, dat dit hulpmiddelen zijn en tijdswinst op kan leveren, ik kan evengoed zonder een XL voertuig en met spanbanden met een STF van 350daN de af te zekeren krachten zekeren. Er zijn dus meerdere wegen naar een goed gezekerde lading. Daarnaast vraag ik mij tevens zeer sterk af, of de afzender zich wel bewust is van de juridische gevolgen van een dergelijk protocol. 

Een leuk voorbeeld hierin is, dat de afzender de verplichting heeft het voertuig te laden en te stuwen, tenzij partijen anders overeenkomen.


Een gedegen training voor de afzenders is dus wel degelijk van groot belang.


Onderstaand wat opgesomde verantwoordelijkheden vanuit de AVC 2002:


AVC 2002 Artikel 4 lid 1 e De afzender is verplicht: e) de overeengekomen zaken in of op het voertuig te laden, te stuwen en te doen lossen, tenzij partijen anders overeenkomen of uit de aard van het voorgenomen vervoer, in aanmerking genomen de te vervoeren zaken en het ter beschikking gestelde voertuig, anders voortvloeit.


Artikel 4 lid 4 Eveneens kan de vervoerder de overeenkomst opzeggen, wanneer de belading en/of de stuwing gebrekkig is of wanneer er overbelading is, maar niet nadat de afzender in de gelegenheid is gesteld het gebrek of de overbelading ongedaan te maken. Indien de afzender weigert de gebrekkigheid van de belading en/ of de stuwing of overbelading ongedaan te maken kan de vervoerder de overeenkomst opzeggen dan wel zelf de gebrekkigheid en/of de overbelading ongedaan maken; in beide gevallen is de afzender verplicht de vervoerder een bedrag van € 500 te betalen, tenzij de vervoerder bewijst dat de daardoor geleden schade dit bedrag te boven gaat.


Artikel 9 lid 5 De vervoerder is verplicht de door of namens de afzender verrichte belading, stuwing en eventuele overbelading te controleren indien en voorzover de omstandigheden zulks toelaten. Indien hij van oordeel is dat de belading of stuwing gebrekkig is, is hij verplicht, onverminderd het in artikel 4 lid 4 bepaalde, dit op de vrachtbrief aan te tekenen. Indien hij niet in staat of in de gelegenheid is aan zijn controleplicht te voldoen, kan hij daarvan aantekening maken op de vrachtbrief.


En nu?

De hoofdregel staat in art. 4 lid 1e: de afzender moet laden, stuwen en lossen. Dat wordt pas anders wanneer de partijen anders overeenkomen, dergelijke afspraken doe je het liefst schriftelijk.


Vervolgens komt de tweede hoofdverplichting met betrekking tot belading, stuwing en eventuele overbelading aan bod: art. 9 lid 5 bepaalt eigenlijk dat de vervoerder (in feite de chauffeur) de belading en de stuwing door de afzender moet controleren. Tevens moet de vervoerder controleren of er geen sprake van overbelading is.


De twee regels met betrekking tot de stuwage in het kort samengevat: de afzender moet stuwen en de vervoerder moet de stuwage controleren. Maar als de chauffeur die stuwage, welke stuwage is verricht door het personeel van de afzender, controleert en hij merkt op dat die stuwage gebrekkig is, kan de vervoerder de vervoerovereenkomst opzeggen, maar hij kan dit enkel pas doen als hij de afzender in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek in de stuwage te herstellen (art. 4 lid 4).


Mocht de afzender weigeren de gebrekkige stuwage te herstellen, dan verkrijgt de vervoerder twee mogelijkheden:

1. hij kan de vervoerovereenkomst opzeggen (dat wil zeggen niet gaan rijden); of

2. hij kan de gebrekkigheid in de stuwage zelf verhelpen.


In beide gevallen krijgt de vervoerder een gedegen mogelijkheid.

Want, zowel bij opzegging als bij eigen herstel moet de afzender ten minste € 500,- betalen aan de vervoerder onverminderd het recht van de vervoerder om een hogere schade dan die € 500,- te claimen als hij bewijst een hogere schade geleden te hebben.


Echter, denk ik niet dat in de praktijk een vervoerder die € 500,- ooit heeft geclaimd richting de afzender. Want werk is werk en je wilt tenslotte geen discussie met je klant die voor je boterham zorgt, daarnaast is het vrij makkelijk voor de afzender om voor een andere vervoerder te kiezen.Een specialistische training lading zekeren kan uitkomst bieden, ook voor verladers!


Veel veilige kilometers toegewenst!Niels Bouwmeester882 weergaven

Comments


Code 95 Antislipmatten Rekenhulp ladingzekering Rekenhulp spanbanden Rekenhulp lading zekeren Niels Bouwmeester Cargo Coaching Code 95 lading zekeren ladingzekering specialist ladingzekering Ladingzekerheid Code 95 Calculator ladingzekering Ladingzekering calculator Spanbanden Sjorbanden Neerbinden Neersjorren Code XL EN12642 Sjorogen Wetgeving ladingzekering Neerzekeren Spanriemen Eumos 40509 Eumos 40511
bottom of page