top of page
  • Foto van schrijverNiels Bouwmeester - Cargo Coaching

Middelen meetellen in de breedte?

Een discussie die met enige regelmaat de revue passeert, betreft de vraag of ladingzekeringsmiddelen moeten worden meegerekend in de breedte.

Spanratel is lading

Ladingzekeringsmiddelen omvatten typische items zoals spanbanden/sjorbanden, sjorkettingen, kettingspanners etc, die worden gebruikt om de lading op zijn plaats te houden en te voorkomen dat deze tijdens het transport verschuift of kantelt. Het debat draait om de vraag of deze zekeringsmiddelen moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de lading, dat wil zeggen dat ze moeten worden meegerekend in de totale breedte van de lading, of dat de middelen uitgezonderd worden bij het berekenen van de afmetingen van de lading. Ook de manier van meten kan soms onderwerp van discussie zijn.


Vaste breedte maten

Er zijn vaste maatvoeringen voor het voertuig en de lading.


Bedrijfsauto's (dus ook bestelauto's) met of zonder aanhangwagens mogen met deelbare lading maximaal 2,55m breed zijn, met uitzondering van de breedte voor een koel- of vriesoplegger met een minimale wanddikte van 45 mm, hiervoor geldt een maximale breedte van 2,60 m.


Dit is de maximum toegestane breedte in onbeladen toestand. Dit is ook van toepassing voor verwisselbare uitrustingsstukken.

Wanneer het ondeelbare lading betreft, mogen bedrijfsauto's en aanhangwagens tot 3 meter breed beladen zijn, doch niet breder dan voor dat vervoer noodzakelijk is.


Het zinnetje 'doch niet meer dan voor dat vervoer noodzakelijk' voorkomt dat onnodig met een lading van 3 meter breed wordt gereden. Dit brengt namelijk de verplichting met zich mee om een lading zodanig te vervoeren dat eerst wordt geprobeerd deze binnen de normale breedte van 2,55 meter te houden. Wanneer dezelfde lading rechtop of schuin wordt vervoerd, al dan niet met behulp van een daarvoor geschikt voertuig, kan deze in veel gevallen wel binnen de 2,55 meter blijven. Brede ondeelbare lading moet hierop dan ook beoordeeld worden.


Tevens moet de deelbare-, of ondeelbare lading of verwisselbaar draagbaar uitrustingstuk gemarkeerd zijn met markeringsborden wanneer het meer dan 10 cm buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt.


Wat is lading?

Begripsomschrijving lading:


Alle personen, dieren, goederen, lastdragers, alsmede zonder gebruik van gereedschap van het voertuig los te nemen laad- en losinrichtingen en voertuiguitrustingen.


Is een ladingzekeringsmiddel een voertuiguitrusting?

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat een chauffeur standaard enkele basismaterialen meekrijgt om een lading deugdelijk te kunnen zekeren. Helaas is dit niet altijd het geval. Desalniettemin heeft bijna elke chauffeur wel een spanband bij zich. Je kunt hieruit concluderen dat een spanband als onderdeel van de voertuiguitrusting dient om de benodigde werkzaamheden te kunnen verrichten. Door deze definitie van voertuiguitrusting valt het direct onder de begripsomschrijving van 'lading'.

spanbanden breedte lading

Middelen tellen mee Doordat de spanband als voertuiguitrusting wordt gedefinieerd, valt het onder de categorie 'lading'. Een ratel van een spanband heeft in geborgen toestand gemiddeld genomen een dikte van 70mm*. Indien de lading om en om neergebonden wordt maakt dit dat er aan beide zijden van het voertuig 70mm bij komt, ofwel 14cm extra 'lading' breedte. *Er zijn zelfs dikkere varianten.

dikte ratel spanband

Deze 14cm wordt dus gezien als lading, dus wanneer de lading zelf al 3 meter breed is, voldoet men dus niet aan Artikel 5.18.14 lid 2;


Met inbegrip van de lading mag de breedte van voertuigen waarvan de lading bestaat uit in de breedte ondeelbare lading, meer bedragen dan de maximum toegestane breedte van die voertuigen, doch niet meer dan voor het vervoer noodzakelijk is, met een maximum van 3,00 m.


Wanneer de ondeelbare lading breder is dan 3 meter, en er is geen ontheffing afgegeven, kent dit artikel géén toleranties.


Brede lading spanbanden

(Bron: Cargo Coaching)


Voorbeeld: 3,14 meter

Op de linker afbeelding hierboven is een ondeelbare lading te zien die een breedte heeft van 3,14 meter. De lading zelf heeft een breedte van 3 meter, maar vanwege de ladingzekeringsmiddelen die aan beide zijden 7 cm uitsteken en onder de begripsomschrijving van lading vallen, worden ze meegeteld in de totale breedte. Dit betekent dat u in dit geval de toegestane breedte á 3 meter overschrijdt, zoals bepaald in artikel 5.18.14. Daarom is hiervoor een ontheffing vereist.


Voorbeeld: 2,76 meter

Op de rechter afbeelding hierboven is een ondeelbare lading te zien die een breedte heeft van 2,62 meter. Vanwege de ladingzekeringsmiddelen die aan beide zijden 7 cm uitsteken en onder de begripsomschrijving van lading vallen, worden ze meegeteld in de totale breedte. Dit betekent dat de lading gemarkeerd moet worden volgens artikel 5.18.14, lid 3, aangezien de lading 10 cm uitsteekt.


Markeren

Indien de lading en/of de ladingzekeringsmiddelen buiten het voertuig steken is markeren van deelbare en ondeelbare lading is verplicht maar alleen indien deze meer dan 10 cm uitsteekt van het voertuig. 5.18.14 lid 3;


Lading die in de breedte meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt, moet zijn voorzien van een markering die voldoet aan het bepaalde in bijlage VIII , artikelen 130 tot en met 133.


Ontheffing

Artikel 5.18.14 lid 2 is van toepassing voor ondeelbare lading tot 3 meter. Wanneer u een lading heeft die breder is dan 3 meter kunt u twee varianten qua ontheffingen aanvragen voor ondeelbare lading, een jaarontheffing en een incidentele ontheffing.


Jaarontheffing per kenteken <3,5m;

  • Ondeelbare lading (trekker + oplegger of vrachtwagen + aanhanger)

Incidentele ontheffing >3,5m met begeleiding;

  • Ondeelbare lading (trekker + oplegger of vrachtwagen + aanhanger)

Soms kunt u dezelfde ontheffing gebruiken voor andere combinaties. Als u bijvoorbeeld een ontheffing heeft voor 'ondeelbare lading' op het kenteken van één oplegger, mag u ook met andere trekkende voertuigen de weg op, op voorwaarde dat de afmetingen van de combinatie overeenkomen met de afmetingen die in de ontheffing vermeld staan.


Voor verschillende soorten transport hebt u verschillende soorten jaarontheffingen nodig. Bijvoorbeeld, u kunt geen 'high cube container' of 'flatrack structuur' vervoeren met een ontheffing voor 'ondeelbare lading', zelfs als u binnen de maten van die ontheffing blijft. In dat geval vervoert u een 'gestandaardiseerde laadstructuur', wat een verkeerd gebruik is van de jaarontheffing voor ondeelbare lading. Hiermee loopt u het risico op een aanzienlijke boete.

Spanbanden sjorbanden uitleg

Lgf op maat:

De Lgf is de lengte van een vast uiteinde, gemeten vanaf het krachtdragende punt van de ratel tot de buitenste draaicirkel van de verbinding van de band met de spaninrichting. In de overgrote meerderheid van situaties is de standaardlengte vastgesteld op 0,5 meter. Echter, wanneer u ervoor kiest om op verzoek een alternatieve lengte aan te schaffen, zoals een kortere lengte, is het mogelijk dat de ratel tijdens het transport onder de bredere lading kan vallen. Deze aanpassing kan in sommige gevallen voorkomen dat de totale breedte van uw transport de toegestane limieten overschrijdt. Het is dus belangrijk om deze variabele lengte in overweging te nemen bij het plannen van uw lading en transport om ervoor te zorgen dat alles veilig en binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd.


Andere zekeringsmiddelen meetellen?

Ongeacht de rongpaal wel óf niet gecertificeerd is conform Eumos 40511 en ook weer bestempeld kan worden als 'lading', maakt dat een rongpaal deelbare lading is. Totale breedte op onderstaande foto is 2,75meter. Het is op deze wijze niet toegestaan om deelbare lading te breed te vervoeren, men kan immers ook geen ontheffing op deelbare lading krijgen. De rongen hoor dus binnen dus binnen de 2,55 meter te staan.

Eumos40511 deelbare lading geen ontheffing

Vrijstelling afdekken lading

In artikel 1 van bijlage VIII bij de Regeling voertuigen staat in tabellen expliciet genoemd wat niet mee gerekend mag worden.

Één daarvan zijn voorzieningen voor het afdekken van lading.


Het is hierdoor dus toegestaan om in sommige gevallen wel breder te mogen zijn.

Dit kan een vaste voorziening zijn om de lading af te dekken zoals onderstaand, veelal valt dit onder een permanente eis in plaats van een gebruikerseis.

Kraker trailers ladingzekering

(Bron: Kraker Trailers B.V.)


En/of losse voorzieningen om lading af te dekken als gebruikerseis;

Zeil ladingzekering

(Bron: NWE Network Engineering Oy Ab)


Over bovenstaande oplossing valt te discussiëren daar de middelen twee functies vervullen, het afdekken van de lading alsmede het zekeren van de lading.


Mierenneuken

Samengevat kan worden gesteld dat er mogelijk een overschrijding van de ladingbreedte kan plaatsvinden door bijvoorbeeld de ratels van de spanbanden (indien het niet voor het afdekken van lading betreft).

Ondanks dit feit, wordt het vaak geassocieerd met muggenziften, waarbij mensen geneigd zijn te denken dat het argument over het al dan niet meerekenen van ladingzekeringsmiddelen in de breedte van de lading een mierenneukerige discussie is. Echter, het is belangrijk om te onthouden dat regels en voorschriften in veel industrieën zijn vastgesteld om een geordende en veilige werkomgeving te waarborgen.


Deze discussie illustreert een bredere uitdaging waarmee veel sectoren te maken hebben: het vinden van het juiste evenwicht tussen naleving van regels en praktische uitvoerbaarheid.

Hoewel sommigen kunnen beweren dat het streng vasthouden aan dergelijke technische details over ladingzekeringsmiddelen overdreven is, zijn regels doorgaans ontwikkeld met het oog op veiligheid, efficiëntie en uniformiteit.


Andere landen Ook in de omringende landen, België en Duitsland worden de ladingzekeringsmiddelen meegeteld in de breedte. Let hier eveneens goed op de bepalingen, uitzonderingen en de voorwaarde van meten.


Een specialistische training lading zekeren kan uitkomst bieden.Veel veilige kilometers toegewenst!


Niels Bouwmeester

Code95 ladingzekering specialist expert

125 weergaven

Comments


Code 95 Antislipmatten Rekenhulp ladingzekering Rekenhulp spanbanden Rekenhulp lading zekeren Niels Bouwmeester Cargo Coaching Code 95 lading zekeren ladingzekering specialist ladingzekering Ladingzekerheid Code 95 Calculator ladingzekering Ladingzekering calculator Spanbanden Sjorbanden Neerbinden Neersjorren Code XL EN12642 Sjorogen Wetgeving ladingzekering Neerzekeren Spanriemen Eumos 40509 Eumos 40511
bottom of page