top of page
  • Foto van schrijverNiels Bouwmeester - Cargo Coaching

Slecht lading zekeren: strafblad en dubbele boetes

Om de bewustwording en noodzaak in te zien om te voldoen aan de wettelijke en natuurkundige krachten met betrekking tot de materie lading zekeren, is het mijns inziens goed om de mogelijke gevolgen aan te stippen wanneer u hieraan niet of niet toereikend aan voldoet.

Afgevallen lading

In geval van afgevallen lading wordt doorgaans voor wat betreft het verkeersrecht artikel 5 van de Wegen- verkeerswet 1994 toegepast. Dit artikel biedt de officier van justitie meer mogelijkheden met betrekking tot de boete voorstellen en eventuele vervolging. De straffen die uitgesproken worden zijn afhankelijk van het gevaar dat heeft plaatsgevonden. In sommige gevallen kan de officier van justitie op grond van het te duchten gevaar het betreffende artikel ook toepassen. Dus voordat de lading van het voertuig zou afvallen. Artikel 5 is het zogenaamde kapstokartikel, een artikel in de wet, waarmee onwenselijke gedragingen, die niet in een ander artikel strafbaar zijn gesteld, alsnog strafbaar worden.


Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.


Door de term een ieder, is het mogelijk dat de officier van justitie iedere partij in het transport aansprakelijk kan stellen. Dit houdt dus in dat de chauffeur, de vervoerder, de afzender en de verlader strafbaar kunnen zijn.

Dus als lading bijvoorbeeld in de berm ligt of het gebeurt op een landweggetje midden in de nacht, dan is het geen artikel 5 maar een feitcode (* P060b) wat in theorie in beide gevallen kan leiden tot een strafbeschikking wat weer kan resulteren in een aantekening in uw justitiële documentatie, ofwel een strafblad.


Het 'niet of niet toereikend vastzetten' wordt bij afgevallen lading niet (uitsluitend) verweten, maar vooral het feit dat er daardoor gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.


De uitdaging zit hierbij in de mankracht van de controlerende instanties. In de regel genomen is het namelijk zo dat wanneer lading er af is gevallen zonder gewonden of doden, op bijvoorbeeld een A-weg, er vanwege de omstandigheden en de snelheid van afhandelen, vaak alleen mankracht van Rijkswaterstaat ter plaatse komt om te 'helpen' met de weg vrij te maken en gaat men weer over tot de orde van de dag. Dat is in dit geval dan spreekwoordelijk een geluk bij een ongeluk, want afgevallen lading kan dus leiden tot een strafblad.


Is er sprake van een ongeval met gewonden of doden waarbij ladingzekering (mede) oorzaak is, dan zal door de officier van justitie het volgende artikel ten laste worden gelegd:

Artikel 6 Wegenverkeerswet 1994

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.


Door weer de term een ieder, is het mogelijk dat de officier van justitie iedere partij in het transport aansprakelijk kan stellen. Dit houdt dus in dat de chauffeur, de vervoerder, de afzender en de verlader strafbaar kunnen zijn.

Ontoereikende ladingzekering

Ook ontoereikende ladingzekering is feitelijk een potentieel gevaar of hinder en kan eenvoudig leiden tot een strafblad in Nederland.

Onderstaand een overzicht uit het openbaar beschikbare feitenboekje die betrekking hebben op ladingzekering. Het feitenboekje is een handboek van het Openbaar Ministerie die een lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen bevat.

(Bron: Feitenboekje Openbaar Ministerie)


m

Een Wet Mulder boete wordt opgelegd als er sprake is van een lichte verkeersovertreding. Lichte verkeersovertredingen worden via de ‘Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften’ afgehandeld.

De roepnaam van deze wet is de ‘Wet Mulder’. Onder de Wet Mulder vallen uitsluitend gedragingen, waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. De lichte verkeersovertredingen worden daarom ook wel als ‘Mulder gedragingen’ aangeduid en de bijbehorende boetes als ‘Wet Mulder boetes’.

U kunt deze boetes herkennen aan de letter ‘M’, rechtsboven in de brief van het CJIB. De zogenaamde ‘aankondiging van beschikking’.

De Wet Mulder boete bedraagt maximaal 440 euro.

Zoals te zien zijn bij bovenstaande feitcodes is in deze gevallen de letter m geplaatst.


* (OM-feiten)

Voor deze feiten kan door de Politie geen sanctie worden opgelegd. Deze feiten kunnen grotendeels door middel van een mini proces-verbaal worden afgedaan. In deze gevallen is voor de feitcode een * (asterisk) geplaatst.

Zoals bovenstaand laat zien is P060b geen 'Wet Mulder' maar een strafbeschikking. (o.a. ontoereikende ladingzekering).

Een strafbeschikking kan weer leiden tot een aantekening in uw justitiële documentatie, ofwel een strafblad. Een strafbeschikking is namelijk een schriftelijk aanbod van het Openbaar Ministerie om een zaak buiten de rechter om af te doen. Door een paar honderd euro te betalen, hoef je dan niet naar de rechter. Veel mensen weten echter niet dat zij of hun onderneming door het accepteren van een strafbeschikking een strafblad kunnen krijgen.


Dubbele boetes?

In het al eerder genoemde feitenboekje staat bij het hoofdstuk toelichting de volgende zinsnede;


h. Bij constatering van een krachtens de Regeling voertuigen gesanctioneerde Muldergedraging wordt uitsluitend aan de bestuurder een aankondiging van beschikking uitgereikt en niet aan de eigenaar/ houder.


Ook verder op in het feitenboekje staat enkel de bestuurder aangeduid.

(Bron: Feitenboekje Openbaar Ministerie)


Ofwel bij m P060 a, m P061, m P062 en m P063 wordt uitsluitend aan de bestuurder een aankondiging van beschikking uitgereikt en niet aan de eigenaar/ houder.

Bij een * P060 b is het dus zeer aannemelijk dat niet alleen de bestuurder een aankondiging van beschikking wordt uitgereikt maar ook aan de eigenaar/ houder.


Het vreemde is wel dat als het juridisch en wettelijk zou moeten kloppen, er ten alle tijde twee verdachten zijn volgens de technische verkeerszaken.

De Regeling Voertuigen geeft namelijk aan dat de bestuurder én de eigenaar/ houder verantwoordelijk zijn. Onderstaand artikel uit de Regeling Voertuigen;


Artikel 5.1.2 RV;

Het is de bestuurder van een voertuig of een samenstel van voertuigen verboden daarmee te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien niet wordt voldaan aan de in afdeling 18 van dit hoofdstuk ten aanzien van het gebruik van voertuigen of samenstellen van voertuigen van de categorie of categorieën, waartoe die voertuigen behoren, gestelde eisen.


Laat het geen toeval zijn dat in afdeling 18 van Hoofdstuk 5 de gebruikseisen van de Regeling Voertuigen Artikel 5.18.6 met de titel; Gevaar voor afvallen van lading voorbij komt.


Helaas wordt er in deze wetregels niet bepaald wat feitgecodeerd afgedaan kan worden en wat niet. Die keuze is aan de Minister op advies van de Commissie Feiten en Tarieven (CFT). Dit neemt overigens niet weg dat de Politie proces-verbaal op kan maken tegen de eigenaar/ houder, maar dat gaat dus niet via de feitgecodeerde procedure maar dan wordt het een tik-procesverbaal dat naar het lokale parket verzonden moet worden.


Wanneer worden justitiële gegevens van overtredingen verwijderd?

- 5 jaar na de einduitspraak of 5 jaar na het volledig betalen van een strafbeschikking;


- 10 jaar na de einduitspraak of 10 jaar na het volledig voldoen van een strafbeschikking als er een vrijheidsstraf of een taakstraf is opgelegd;


- 2 jaar na het overlijden van de persoon op wiens strafblad het feit staat.


70-80% niet of niet zodanig gezekerd

In de praktijk is het dus zo dat wanneer, de lading of delen daarvan niet of niet zodanig is/zijn gezekerd, er een grote kans aanwezig is dat het op strafblad oplevert.

Aangezien mijns inziens ongeveer 70 á 80% van wat ik zelf onderweg constateer niet of niet zodanig is/zijn gezekerd, het nog altijd vreemd is dat de transportsector en chauffeurs, ofwel de beroepsprofessional, de materie niet tot nauwelijks serieus neemt.

De chauffeurs zekeren vooral op basis van traditie en gebrekkige kennis met de bijbehorende kreten zoals; “mijn lading is zo zwaar die schuift niet”, “ik heb nog nooit wat verloren”. Of vaak de wel bekende kreet dat de spanband 5 ton neerwaartse druk creëert.


Bovenstaande alinea is zeer zeker niet oneerbiedig bedoeld, maar vooral in de wereld van opleidingen en nascholingen voor beroepschauffeurs, lijkt het alsof de 7-uren belangrijker zijn dan de lesstof. Chauffeurs weten heel goed hoe je een spanband moet aanleggen, dit hoeft niet te worden behandeld in een nascholing, maar helaas hebben wel veel chauffeurs te weinig kennis om te kunnen beredeneren of de methode van lading zekeren ook voldoende benodigde zekeringskracht bereikt. Code 95 lading zekeren wordt vaak te theoretisch en simplistisch voorgeschoteld, wat tot gevolg heeft dat men na de verplichte 7 uur nascholing nog onvoldoende getraind de weg op wordt gestuurd en mogelijk een strafblad riskeert.


Een specialistische training lading zekeren kan uitkomst bieden.Veel veilige kilometers toegewenst!


Niels Bouwmeester


Bij het samenstellen van de inhoud van deze tekst is uiterste zorgvuldigheid betracht. Ondanks grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan informatie niet correct en/of incompleet zijn. Mogelijke afwijkingen als gevolg van interne beleidsrichtlijnen zijn hierin niet meegenomen.

Aan de gegevens/informatie in deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze tekst.

415 weergaven

Comentarios


Code 95 Antislipmatten Rekenhulp ladingzekering Rekenhulp spanbanden Rekenhulp lading zekeren Niels Bouwmeester Cargo Coaching Code 95 lading zekeren ladingzekering specialist ladingzekering Ladingzekerheid Code 95 Calculator ladingzekering Ladingzekering calculator Spanbanden Sjorbanden Neerbinden Neersjorren Code XL EN12642 Sjorogen Wetgeving ladingzekering Neerzekeren Spanriemen Eumos 40509 Eumos 40511
bottom of page